תנאי שימוש לאתר Rated.co.il

תאריך עדכון אחרון: 05.02.2022

אני מצהיר/ה כי תנאי השימוש שלהלן מוסכמים ומקובלים כתנאי לשימוש באתר Rated.co.il ולשירותים הניתנים באמצעותו (להלן: "האתר"):

 1. כללי

  1. האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי מערכת Rated (להלן: המפעילה). האתר משמש כפלטפורמה למידע כללי, חוות-דעת ודירוגים של גולשי האתר על מוסדות רפואיים, קופות חולים וכן רופאים ורופאות במדינת ישראל.
  2. האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
  3. הוראות תנאי שימוש אלו (להלן: תנאי השימוש) יחולו על כל שימוש הנעשה באתר על ידי הגולשים באמצעות בכל מכשיר אלקטרוני (להלן: המשתמש/ים), והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות (להלן: מדיניות הפרטיות), כפי שיחולו מעת לעת.
  4. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח תנאי השימוש המפורסם באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלו, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
  5. האתר מיועד למשתמשים בני 18 ומעלה. אם אתה מתחת לגיל 18, אנא הפסק את השימוש באתר באופן מיידי.
 2. פרסום חוות דעת באתר

  1. במהלך פרסום חוות דעת ודירוג באתר המשתמש יתבקש לספק למפעילה מידע שיכלול, בין היתר, את שמו המלא וכתובת הדואר האלקטרוני שלו. חלק מהנתונים שהמשתמש יתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להשאיר חוות דעת ודירוג מבלי למסור פרטים אלו. יובהר כי השם המלא יפורסם ליד חוות הדעת והדירוג שהמשתמש פרסם באתר.
  2. במקרה בו המשתמש יבקש מכל סיבה שהיא למחוק את חוות הדעת והדירוג שהעלה לאתר, לאחר שזוהה על ידי המפעילה כמחבר המקורי על פי שיקול דעתה הסביר, המפעילה תסיר לבקשתו את שמו ופרטיו המזהים וכן את תוכן חוות הדעת והדירוג שהעלה.
  3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן למשתמש, בכל מקרה בו המפעילה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסר המשתמש אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון ו/או תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא, והכול עם או בלי הודעה מוקדמת.
  4. על מנת לאפשר את קיומו של פרסום דירוגים וחוות דעת מעודכנים וענייניים וכדי ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית המפעילה (אך לא חייבת) לבדוק ו/או לנטר את התכנים הללו לפני או אחרי פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה בכדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
  5. מובהר כי המפעילה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שפרסם אותם. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת המפעילה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
  6. בעת פרסום חוות דעת באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מחוות הדעת והדירוג. על המשתמש להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על המשתמש לפרסם באתר חוות דעת המכילות:

   1. תוכן הידוע שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
   2. תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
   3. תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
   4. תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
   5. תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
   6. תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
   7. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
   8. תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
   9. תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית או אחרית;
   10. תוכן העלול להטעות צרכן;
   11. תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
   12. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
   13. תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא.
  7. המפעילה רשאית לסרב לפרסם, לערוך, או למחוק לאלתר כל תוכן שהמשתמש מסר לפרסום בכל עת שתמצא כי המשתמש הפר תנאי שימוש אלה או שעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במפעילה או במי מטעמה. בנוסף, המפעילה תהיה רשאית במקרה זה למנוע מהמשתמש פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות המפעילה לפי כל דין.
  8. התכנים שהמשתמש ימסור לפרסום באתר עשויים להיות חשופים לכל משתמשי האינטרנט. על המשתמש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים או רפואיים (כדוגמת כתובת, מספר טלפון או מצב רפואי ספציפי) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצל המשתמש בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך.
  9. המפעילה מעודדת את המשתמש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים באתר. התכנים הללו אינם מתפרסמים מטעמה של המפעילה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. על המשתמש לזכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.
  10. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. המפעילה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו למשתמש אם יפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים באתר וכל הסתמכות עליהם היא באחריותו הבלעדית של המשתמש.
  11. תכנים שיפורסמו בהמלצות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. המפעילה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום באתר ו/או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שייגרמו למשתמש או לרכושו בעקבות הפרסום האמור. המפעילה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.
  12. במידה שמצאת במידע הנמצא באתר חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או שאינו עומד בהוראות תנאי שימוש אלו, אתה מתבקש להודיע על כך למפעילה באמצעות הטופס הנ״ל או באמצעות כפתור הדיווח המופיע ליד כל חוות דעת ודירוג.
  13. המפעילה רשאית לכלול באתר קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים למפעילה ואינם בשליטתה (להלן: אתרי צד ג'). השימוש באתרים אלה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם. הקישורים באתר נועדו לנוחות הגלישה של המשתמש בלבד. יובהר כי בין בעלי אתרי צד ג' לבין המפעילה אין יחסים משפטיים, ואין למפעילה כל שליטה על החומר הנמצא באתרים הללו.
 3. קניין רוחני

  1. כל הדפים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של המפעילה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של המפעילה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של המפעילה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילה, שמורים למפעילה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של המפעילה בכתב ומראש.
  2. בעצם פרסום חוות הדעת והדירוג באתר ו/או כל תוכן אחר, כאמור בתנאי שימוש אלו, הנך מקנה למפעילה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, ולא תהא למשתמש כל תביעה ו/או טענה כלפי המפעילה בקשר לשימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר למפעילה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.
  3. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
 4. השימוש באתר

  1. המשתמש רשאי להשתמש בתכני האתר באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם המשתמש קיבל את הסכמתה המפורשת של המפעילה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן);
  2. האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה על המשתמש בלבד;
  3. המשתמש רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
  4. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב או לכל מטרה אחרת;
  5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות crawlers, robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר, או להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בתוכנות כמפורט לעיל או כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר, לאחזר, לאסוף או לשאוב מידע ממנו;
  6. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה, ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר ;
  7. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
  8. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
  9. המפעילה רשאים להורות למשתמש לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה המשתמש יבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי המפעילה או מי מטעמה בעניין זה;
  10. אין לעקוף אמצעים בהם המפעילה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר. אין להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להעביר, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של המפעילה בכל אופן או בכל אמצעי;
  11. אין לפגוע או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר. אין לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר.
 5. פרטיות

  • המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים. מדיניות הפרטיות העדכנית של המפעילה נמצאת בכל עת בכתובת זו והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.
 6. ברירת דין ומקום שיפוט

  • על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.